I henhold til gjeldende områdeplan kan denne tomten bebygges med inntil 12 000 m2 BRA. Områdeplanen åpner for mulig høyhus (opp mot 20 etasjer), men dette må utredes nærmere ved detaljregulering av tomten. Studentboliger eller kontor vil være to mulige bruksområder for bygget.

 Bruken av denne tomten vil bli vurdert på nytt avhengig av hvilken løsning som velges for trafikken på E6 og Omkjøringsveien, herunder mulig kulvertløsning.

Link Adresseavisen