R. Kjeldsberg jobber på ulike arenaer for å bedre tilgjengeligheten til området for alle som har bydelen som arbeidssted. De samarbeider blant annet med Statens Vegvesen om utforming av et fremtidig nytt veikryss på Sluppen, med Trondheim Parkering om gode parkeringsløsninger og et mulig fremtidig parkeringshus, med Miljøpakken om forbedrede gang- og sykkelveier og AtB om et bedre kollektivtilbud. I tillegg gjør de tiltak i flere av byggene sine, med blant annet innendørs sykkelparkering med vaskemulighet, garderober og håndkleservice.

Tidligere i 2017 gjennomførte R. Kjeldsberg i samarbeid med NTNU en reisevaneundersøkelse blant sine leietakere på Sluppen. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var at R. Kjeldsberg ønsket å vite mer om hvordan de kan legge til rette for mer miljøvennlige transportløsninger for sine leietakere, da de ønsker å prioritere innsatsen mot de tiltakene som gir best effekt.

For å finne eventuelle forskjeller mellom årstidene, og et tilnærmet gjennomsnitt over hele året, ble data innsamlet i to runder, en uke om vinteren og en uke om sommeren. Antallet som besvarte spørreskjemaet var i overkant av 1000 personer, noe som gir god representativitet. Les mer om funnene i linken nedenfor.

Rapport reisevaneundersøkelse 2017