Trondheim søker for tredje gang om å bli Smart City gjennom EUs Horisont 2020 program. Med støtte fra EU kan vi oppfylle vedtatt klimapolitikk raskere og utvikle nye smarte løsninger for framtidens byer.

To prioriterte demonstrasjons områder
EUs Horisont 2020 program finansierer prosjekter som går ut på å utvikle og gjennomføre konkrete demonstrasjonsprosjekt (piloter) i europeiske byer. Dersom Trondheim vinner fram med sin søknad blir byen en fyrtårnsby (foregangsby).

Trondheim sitt prosjektområde er Kunnskapsaksen. Innenfor aksen peker to bydeler seg ut som demo områder:

  • Sluppen er en bydel i tidlig utvikling. Her er både offentlige bygg, næringsbygg og boliger, og er et godt eksempel på en bydel som skal transformeres. Mobilitet, energiløsninger og områdeutvikling er sentrale utfordringer.
  • Brattøra er en sentrumsnær bydel som også er under utvikling. Dette er et arbeidsplassintensivt område og Trondheims viktigste kollektivknutepunkt for båt, tog og buss. Metrobuss innføres fra august 2019.

– Vi jobber på spreng nå for å definere demoprosjekter sammen med partnerne våre. Temaene vi jobber med er energismarte boligområder, mobilitet, energilagring og innbyggerdrevet innovasjon, forteller prosjektlederen for søknaden.

Søknaden skal leveres i april 2018. Prosjektet er femårig, og starter opp i fjerde kvartal 2018, hvis Trondheim blir valgt.

Hva får en fyrtårnsby?
Hvis prosjektet blir finansiert kan totalt 200 millioner kroner fra EU bli tilført for å realisere prosjektet. Trondheim kommunes andel er på nåværende tidspunkt ikke kjent, men kan bli i størrelsesorden 15-17 millioner kroner. I tillegg kan en forvente betydelig medfinansiering fra næringslivspartnere.

– Vi kan regne med konkrete produkter, løsninger og tjenester som bysamfunnet har nytte av, der vi jobber tett med industri, næringsliv, forskningsinstitusjonene og befolkningen, forteller prosjektlederen.

R. Kjeldsberg AS er én av partnerne for søknaden.

Les hele saken hos Trondheim2030