Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Utviklingen

Midt i Trondheim – et trafikalt knutepunkt

Erfaringer fra andre større byutviklingsprosjekt nasjonalt og internasjonalt viser at det er uhyre viktig å tenke god infrastruktur tidlig i planleggingen. Bydelen Sluppen har i dag meget god tilgjengelighet. Tilgjengeligheten vil bli enda bedre med åpningen av ny Sluppen bru og tunell fra Sluppen til Munkvoll.

Sluppen har mange bussruter som passerer på E6 sørover og mot sentrum.
En lokkløsning (eller tuneller) vil åpne for kollektivgater på bakkeplan med vesentlig bedre tilgjengelighet og overgangsmuligheter.

Sluppen vil på sikt kunne utvikles til et komplett kollektivknutepunkt som binder sammen trafikken mellom nord/sør og øst/vest. Dagens kollektivbue med hyppige bussavganger og egne kollektivfelt, vil på sikt utvides til en kollektivsirkel som omfatter blant annet Tunga og Leangen.

Statens Vegvesen og Trondheim kommune planlegger Superbusstrase fra Sluppen til sentrum, noe som vil bedre kollektivtilbudet og kapasiteten på denne strekningen.

Det planlegges et hovednett for sykkel, med oppgradering av gang- og sykkelvei langs Sluppenveien – og forbindelse mot sentrum gjennom eksisterende undergang under omkjøringsveien mellom «Siemens sør» og “Siemens nord”.
Link Adresseavisen

Infrastruktur som nøkkelen til god byutvikling

Overordnet grep

For å sikre en langsiktig god trafikkavvikling, et velfungerende kollektivknutepunkt og begrense ulempene med støy og støv ønsker vi å bygge en kulvert for gjennomgangstrafikken fra E6/sør til Omkjøringsveien.

En slik kulvert vil frigjøre betydelige arealer for utvikling og åpner for bygging av arbeidsplasser og boliger i en bymessig struktur. Kulverten vil begrense trafikken på bakkeplan og åpne for etablering av et kollektivknutepunkt som forbinder bussruten i nord/sør-retning med et økende antall bussruter øst/vest. Sluppen vil her bli endepunkt for superbusstraseen eller på lengre sikt stasjon for en fremtidig bybane.

Området er i en tidlig utviklingsfase og skissen viser en mulig fremtidig løsning.

Planløsning infrastruktur

Gode interne forbindelser

Når trase for kulvert er bestemt er målet å utvikle en bymessig struktur som gir gode eksterne og interne forbindelser.  Vi ønsker å knytte området opp mot bydelens gang- og sykkelveinett og med gode forbindelser til grøntområdene i Smidalen og i Nidelvkorridoren. Internt i områdene ønsker vi i størst mulig grad å etablere parkering under bakken slik at vi sikrer trivelige lokale uteområder.

Infrastruktur 1

Kollektivknutepunkt

Sentrum i bydelen vil være det nye kollektivknutepunktet. Vi ønsker her å utvikle en terminal som gir god og rask trafikkavvikling og korte avstander mellom av- og påstigning.

Terminalholdeplass