Oppstart av planarbeid

Nå starter detaljplanarbeid for Sluppen. Området som skal reguleres er Sluppenveien 3, 5, 6, og 7, Leirfossvegen 5 m.fl.

Varsel om igangsetting av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Sluppenveien 3, 5, 6, og 7, Leirfossvegen 5 m.fl. Planområdet ligger på Sluppen i Trondheim kommune. Kommunen har i oppstartsmøte av 04.03.2024, med referat/tilbakemeldingsbrev av 02.05.2024 avgjort at planforslaget ikke vil utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

Planavgrensning

Planavgrensningen rommer et areal på cirka 103 daa, og består i hovedsak av eiendommene til R. Kjeldsberg på Sluppen. Varslet grense angir hvilket område som inngår i planarbeidet, men plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen. Området er i Kommunedelplanen for Sluppen avsatt til framtidig sentrumsformål og framtidig og eksisterende grønnstruktur. Sluppenvegen, eid av Trondheim kommune, er tatt med i planområdet etter ønske fra Trondheim kommune. I nord er planområdet avgrenset mot pågående reguleringsplanarbeid for etablering av Fredlybekken, med tilhørende grøntdrag. Detaljer i grenseoppgangen mot de to planene vil avklares som del av planarbeidet, og planavgrensningen er satt vid for å ivareta dette. Del av Leirfossvegen i øst er inkludert for å sikre eventuelle tiltak i forbindelse med nye avkjørsler. Etter oppstartsmøte er planområdet redusert sammenlignet med plangrense redegjort for i planinitiativet. Sluppenvegen 8 og 10, omtalt som «Smidalsbyen» i konseptet, er tatt ut av planområdet. Begrunnelsen er at utviklingen av disse eiendommene er tenkt langt fram i tid, og er avhengig av stabiliseringstiltak med nedplanering av Smidalen, før de kan utvikles.

Hensikten med planarbeidet

Planarbeidet skal legge til rette for videre byutvikling med 80-90 000 m2 BRA fordelt på boliger, kontor, handel og utadrettede næringer på Sluppen. Sluppen skal bli en levende og attraktiv bydel med varierte boliger, byrom og uterom. Det skal legges til rette for at det er lett å både komme seg til og bevege seg på Sluppen. Det er også et mål å skape en identitet og tilhørighet for nye beboere som styrker og bevarer dagens kvaliteter og stedsidentitet på Sluppen. Det er mange viktige tema som må ivaretas og vurderes i videre planarbeid, herunder støy, støv, lokalklima, naturmangfold, trafikk og gateutforming, deponi og geoteknikk/skredsikring. Foreløpig antatte virkninger av planideen er oppsummert i kapittel 5 og 7 i planinitiativet, og vil redegjøres for ytterligere i planbeskrivelse og egne fagrapporter i det videre arbeidet i planprosessen.

Opplysninger om planarbeid

Ved behov for ytterligere opplysninger om planarbeidet bes tatt kontakt med Runar Walberg hos Sweco Architects Trondheim på telefon 92 47 28 13 eller på e-post: runar.walberg@sweco.no
Planinitiativet (inkludert supplerende materiale gjennomgått i oppstartsmøte), tilbakemeldingsbrev fra Trondheim kommune samt flere opplysninger om planarbeidet, er tilgjengelig under.    

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes senest 27.06.2024 til:             
Sweco Architects
Trondheim Kjøpmannsgata 14, 7013 Trondheim
Eller til e-post: swecoarchitectstrondheim@sweco.no

Åpent informasjonsmøte

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet skal holdes etter sommeren. Dette blir annonsert når dato er satt.

Arbeidsmøte for overordnet situasjonsplan

I tråd med bestemmelser i Kommunedelplan for Sluppen skal det utarbeides en overordnet situasjonsplan for hvert delområde i kommunedelplanen som berøres av vår reguleringsplan. I dette inngår også områder som ligger utenfor vår plangrense. I den sammenhengen ønsker vi dialog med berørte grunneiere, og det vil kalles inn til et felles arbeidsmøte sammen med Byplankontoret i Trondheim kommune.

Videre saksgang

Dette brevet sendes alle berørte parter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen gitt frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Se informasjon på Sweco's nettside